Đang gửi...

Khóa II

Mạc Thị Linh

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Mai Thanh Phương

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Ngô Thị Phương Anh

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Ngô Thị Xanh

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Ngô Thuỳ Dương

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết