Đang gửi...

Khóa II

Trịnh Thị Thu Trang

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Ứng Hoàng Anh

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Võ Thị Thuỳ Linh

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Vũ Hoàng Long

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Vũ Khánh Linh

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Phạm Thị Thanh Huyền

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Phạm Thị Thu Hà

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết

Phạm Thị Yến Hà

Sinh viên DynaGen khóa II (2020 - 2021)

Xem chi tiết