Đang gửi...

Khóa I

Phùng Thu Phương

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Trần Bá Tuấn

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Trần Quang Anh

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Trịnh Ngọc Như Ánh

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Vũ Mai Hương

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Vũ Minh Châu

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Vũ Minh Quang

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Vũ Thị Tuyến

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết