Đang gửi...

Khóa I

Nguyễn Minh Thúy

Sinh viên DynaGen khóa I (2019-2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Ngọc Lâm

Sinh viên DynaGen khóa I (2019-2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Quý Bộ

Sinh viên DynaGen khóa I (2019-2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Thành Long

Sinh viên DynaGen khóa I (2019-2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Sinh viên DynaGen khóa I (2019-2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Lan

Sinh viên DynaGen khóa I (2019-2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Mai Uyên

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết