Đang gửi...

Khóa I

Bùi Thị Hồng Điều

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Bùi Thị Tố Uyên

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Bùi Văn Huy

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Đặng Thị Hải Hồng

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Đinh Quang Linh

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Đinh Trà My

Sinh viên: DynaGen khoá I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Lê Thị Thương Trà

Sinh viên DynaGen khóa I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Nguyễn Đăng Trúc

Sinh viên DynaGen khóa I (2019-2020)

Xem chi tiết