Đang gửi...
Ms. Nguyen Thi Minh Ngoc

Ms. Nguyen Thi Minh Ngoc

First year student

Major: Business Law

VNU School of Law

Mục khác

Ms. Nguyen Thi Phuong

DynaGen I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Mr. Nguyen Ngoc Lam

DynaGen I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Ms. Nguyen Minh Thuy

DynaGen I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Mr. Nguyen Dang Truc

DynaGen I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Ms. Le Thi Thuong Tra

DynaGen I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Ms. Dinh Tra My

DynaGen I (2019 - 2020)

Xem chi tiết

Mr. Pham Truong Giang

DynaGen I (2019 - 2020)

Xem chi tiết